Deze website is eigendom van Azuro Careers Bvba met maatschappelijke zetel te Generaal Lemanstraat 37, 2018 Antwerpen. BE 0837.029.727.

Carero is een geregistreerde merknaam van Azuro Careers.

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.carero.be.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden:

Gebruiksvoorwaarden website Carero

Het openen en doorbladeren (“Browsen”) van de website van Carero of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden.

Privacy

Alle informatie die u op de website invult alsook alle andere persoonlijke informatie die u via deze website meedeelt zullen behoudens bezwaar van uw kant, in onze databank geregistreerd worden.

Met het oog op een zo efficiënt mogelijke dienstverlening naar kandidaten toe zullen deze gegevens gebruikt worden (1) om u informatie te verstrekken over onze dienstverlening en (2) voor de uitvoering van uw programma van outplacementbegeleiding, loopbaanbegeleiding, carrièrecoaching of leiderschapsversterking.

We danken u om elke wijziging aangaande uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

Naar bedrijven toe zal de meegedeelde informatie gebruikt worden (1) ) om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te verstrekken over onze dienstverlening, (2) om onze zakelijke relatie te onderhouden, en (3) om een dienstverleningsovereenkomst te sluiten.  U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@carero.be.

We danken u om elke wijziging aangaande uw persoonsgegevens ons door te geven.  Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens

Links naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Carero de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al zouden deze sites het logo van Carero bevatten, aangezien Carero geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan Carero niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carero is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Carero te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van Carero aan andere websites (“Framing”) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is de exclusieve eigendom van Carero. De inhoud op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Carero of derden. U mag de inhoud gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de inhoud op de website van Carero zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carero, is verboden.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald is. Carero is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website.

De op (of via) deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

De inhoud op deze website vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel, als gevolg van een contractuele relatie met Carero, op u van toepassing zijnde garantie. Carero is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de inhoud op deze website of een gelinkte website. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Carero voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de inhoud op deze website of een gelinkte website niet meer bedragen dan 1,00 EUR.

Cookies

Op de website van Carero kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “cookies” om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website van Carero. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met Carero.

Gebruikersreacties

Carero is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van Carero stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, met inbegrip van alle projecten, bestanden en andere aanhangsels die naar ons worden verzonden, evenals reacties, anders dan persoonsgegevens, die u via de website naar Carero verstuurt, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie of reacties geeft u Carero een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. Carero behoudt zich het recht voor dergelijke informatie of reacties te gebruiken op iedere door Carero wenselijk geachte wijze.

Toepasselijk recht en scheidbaarheid

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen. Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Carero behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden zoals hierboven beschreven en ingevolge dewelke deze website wordt aangeboden, op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.